YANG Yuzhang

 • Name:YANG Yuzhang 
  Position:Associate Professor
  Research Field: Chinese archaeology, Scientific history for ceramics and pigments
  E-mail:yzyang@ustc.edu.cn
  Office Phone:0551-3602861
  Publications:

  Monograph
   Yang Yuzhang, Zhang Juzhong, Li Guangning and Xu Fan. 2010. Anhui Fanchang yao yi zhi fajue yu yanjiu (The Excavation and Research on Fanchang Kiln Site, Anhui Province). Beijing: China Social Sciences Press. (In Chinese )
   
  Academic Articles (* Correponding Author, 2007- )
    1.Yang Yuzhang*, Zhang Juzhong & Zan Yi (2010). Anhui Fanchang yao qing bai ci hua xue zu cheng de WDXRF fen xi yan jiu(Chemical Composition Analysis of Bluish-white Porcelain unearthed from Fanchang Kiln, Anhui Province by Wave Disperse X-Ray Fluorescence). Guang pu xue yu guang pu fen xi (Spectroscopy and Spectral Analysis), 38(8), 2295-2298. (InChinese with English abstract)
    2.Yang Yuzhang*, Zhang Juzhong, Zuo Jian, Kan Xuhang & Zhou Qun (2010). Zhongli jun bai mu chu tu cai hui tao qi yan liao de guang pu fen xi (Spectral Analysis of Pottery-painting Pigments from the Monarch Bai Tomb of Zhongli State). Guang pu xue yu guang pu fen xi (Spectroscopy and Spectral Analysis), 38(3), 1130-1133. (In Chinese with English abstract)
    3.Yang Yuzhang*, Zhang Juzhong & Lu Houzu (2009). Anhui Fanchang yao yan jiu xin jin zhan (Research Progress in Fanchang Kiln, Anhui Province). Dong nan wen hua (Southeast Culture), 209(3), 83-87. (In Chinese with English abstract)
    4.Yang Yuzhang*, Zhang Juzhong & Wei Xintao (2009). Henan Nanjiaokou han mu chu tu wu shi fen xi yu xiang guan yan jiu(Analysis and Relative Research on ‘Five Stones’ Unearthed from East Han Tomb in Nanjiaokou, Henan Province). In Sanmenxia Nanjiaokou (Excavation Report of Nanjiaokou Site, Sanmenxia City). Beijing: Science Press, Apr.. (In Chinese)
    5.Yang Yuzhang* & Zhang Juzhong (2008). Anhui Fanchang yao qing bai ci wei liang yuan su zu cheng de zhong zi huo hua fen xi (Analysis of Bluish-white Porcelain Fanchang Kiln in Anhui Province by INAA). He ji shu (Nuclear Techniques), 31(7), 534-538. (InChinese with English abstract)
    6.Yang Yuzhang* & Zhang Juzhong (2008). Anhui Fanchang yao qing bai ci you chu bu yan jiu(A Study on Blue-and-white Porcelain Glazes from Fanchang Kiln in Anhui). Jiang han kao gu (Jianghan Archaeology), 108(3),109-112. (InChinese with English abstract)
    7.Yang Yuzhang* & Juzhong Zhang (2007). Xuanzhou yao ji xiang guan wen ti yan jiu (The Research for Xuanzhou Kiln and its Correlative Questions). Guang xi min zu da xue xue bao(Zi ran ke xue ban) (Journal of Guangxi University for Nationalities (Natural Science Edition)), 13(1), 18-21. (InChinese with English abstract)
   
  Papers Presented at Conferences
    1.Yang Yuzhang* & Zhang Juzhong, “Zhongguo gu ci er yuan pei fang gong yi qi yuan tan suo (The Exploration to the origin of Binary Formula Crafts of Chinese Ancient Porcelain)”. Presented at the 11th International Symposium for Chinese History of Science & Technology. Nanning City, Guangxi Province, China, Jul., 2007.
    2.Yang Yuzhang* & Zhang Juzhong, “Jiangxi Jingdezhen yu Anhui Fanchang yao qing bai ci bi jiao yan jiu (The Comparative Study on Bluish-White Porcelain between Jingdezhen Kiln and Fanchang Kiln)”. Presented atthe 2004 Annual Meeting of Chinese Ancient Ceramics Association, Jingdezhen City, Jiangxi Province, China, Jul., 2004.
    3.Zhang Juzhong, Yin Rouchun, Yang Yuzhang, et al., “Huai he zhong you di qu dao zuo nong ye qi yuan yu wen ming jin cheng de guan xi (Relationship between the Neolithic Rice Archaeology in the Huai River Reaches and the Civilization Process”. Presented at the International Conference on the Development of Complex Societies in Eastern China, Jinan City, Shandong Province, China, Oct., 2003.
    4.Zhang Juzhong, Yin Rouchun, Yang Yuzhang, et al., “Huai he zhong you di qu dao zuo nong ye kao gu diao cha bao gao (Investigation Report on Rice Cultivation Archaeology in the Middle Reaches of the Huai River)”. Presented at the 4th International Academic Conference on the Agricultural Archeology, Wannian County, Jiangxi Province, China, Aug., 2003.