·         

Committees of the School

·         

The School Professors Committe (not change the term of office)

Chairman: ZHOU Rongting

Members: All professors in position 

The School Academic Committee (not change the term of office)

Chairman: SHI Yunli

 

The School Teaching Committee

Chairman: SUN Lan

Members: WANG Xiaoyan, KONG Yan, SHI Yunli, SUN Lan, XING Hongfei, TANG Shukun, ZHANG Manjun, ZHOU Rongting, XU Fei, ZENG Wen, CHU Jianxun

 

The School Student Affairs Guidance Committee

Chairman: CHU Jianxun

Deputy Director: WANG Xiaoyan

Members: SUN Lan, SI Jun, ZHOU Rongting, SHI Yunli, XU Fei, KONG Yan, ZENG Wen, TANG Lijin

 

The School Leading Group of Party Conduct and Clean Governance

Leader: CHU Jianxun

Deputy Leader: SUN Lan

Members: SI Jun, TANG Lijin, HUANG Daqing, WANG Xiaoyan, YANG Yuzhang, WANG Yong